De toekomst is de plek van mogelijke dromen.

02
feb
2017

Dromen: het is waar we onze idealen realiseren maar Luchtkastelen hebben ook in de toekomst geen plek. Mooi citaat van Trendbureau Overijssel. Maar…hoe bepaal je nu wat een mogelijke droom is en wat niet? Niet alles kan. Er zijn natuurwetten. Er zijn feiten. Er zijn politieke en economische ontwikkelingen die wij niet in de hand hebben. Besluiten van de regering, de KNVB, internationale bedrijven, de Brexit stemmers, de provincie en het Waterschap bijvoorbeeld.  En er zijn natuurlijk de resultaten van “Het verhaal van: “ onze toekomstvisie de verhalen van inwoners die worden opgehaald, soms letterlijk.  Het gaat mooi! Hopelijk kunnen we in september de resultaten vernemen en er wat mee DOEN!  Dat is het allerbelangrijkste !  Hopelijk leidt het tot mooie dingen, deze nieuwe toekomstvisie waarbij geld altijd een rol zal spelen omdat gemeenten altijd veel verplichte zaken moeten doen die een groot deel van de beschikbare middelen opslokt, zoals nu ook de Passie.  De Passie In onze gemeente is jaren lang een politieke en juridische strijd gevoerd om de vestiging van een school voor Voortgezet Onderwijs in onze gemeente tegen te houden. Niet vanwege de kwaliteit of de identiteit maar vanwege de te grote kosten voor onze kleine gemeente. Die juridische strijd hebben we verloren en nu staat er de Passie. Een school met een sterk regionaal karakter met een steeds groter groeiende stroom van leerlingaantallen. En die groei maakt het elke keer noodzakelijk dat er lokalen en ruimten bijgebouwd worden. En straks komt er, door het succes en de aanhoudende groei, een permanente schoollocatie. Als gemeente zijn wij zonder enige twijfel verantwoordelijk voor deze kosten, uiteraard mede gefinancierd vanuit de rijksbekostiging. We weten dat het onze gemeente tot nu toe ruim 1.1 miljoen euro heeft gekost.. En nogmaals, we willen de discussie absoluut niet over doen of oude koeien uit de sloot halen maar ik vind dat onze burgers mogen weten dat de raad in die tijd absoluut gelijk had om uit financiele overweging de strijd aan te gaan. En dat wordt dus nu met harde cijfers bevestigd: ruim 1,1 miljoen euro en dat betekent hoe dan ook dat mede een veroorzaker is voor onze betonnen portemonnee. Dat is een feit, hoe je het ook verder wil bekijken.  Voor PPW is omzien naar elkaar een thema waarvan we vinden dat daar in ieder geval de droom werkelijkheid moet worden. Wij willen aandacht voor doelgroepen met gezondheidsproblemen, iedereen mag meedoen en iedereen draagt bij. Niemand staat er alleen voor: we helpen elkaar!We tonen compassie met mensen die ontheemd hun toevlucht hebben moeten zoeken naar Nederland, naar de gemeente Wierden,Een AZC was net niet haalbaar in de raad, Jammer, maar laten we dan de mensen die hier blijvend mogen komen wonen, als volwaardige inwoners, met alle rechten en plichten verwelkomen. In de nota Meerjarenbeleid, het onderwerp van vandaag, staat dat het risico van langer zelfstandig wonen vereenzaming is. Dit moeten we tijdig signaleren en voorkomen. En daar zijn wij het mee eens. Onze Gemeente moet dan wel zorg dragen voor plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ouderen met en zonder indicatie voor dagopvang, jongeren en nog veel meer doelgroepen voor allerlei activiteiten. Hoe zit het met het dorpshuis Enter. Het is akelig stil ! Hoe is de stand van zaken ?  Dagopvang Afgelopen week hebben we als raad de noodkreet ontvangen van een zorgaanbieder die zich zorgen maakt over de kwaliteit van de dagopvang nu de gezamenlijke 14 Twentse gemeenten het nieuwe tarief zo fors naar beneden hebben bijgesteld. Daar hebben wij al eerder in een inforonde vragen over gesteld.  Wij willen u nogmaals met klem vragen om hier in Twents verband dit opnieuw aan de orde te stellen. We hebben hiervoor een motie achter de hand maar zijn eerst benieuwd naar uw reactie.  Armoedebeleid. Verder, een gering inkomen mag niet leiden tot een sociaal isolement, nog een citaat waar we ons goed in kunnen vinden.. In opdracht van de PvdA  heeft er in de  WT4 gemeenten  een onderzoek plaats gevonden naar het armoedebeleid. U allen hebt de verslaglegging gehad. Het meest in het oog springende verschil was dat de Gemeente Wierden anders omgaat met  mensen met een laag inkomen die in het bezit zijn van een eigen huis. Daarbij gaat het vooral om ouderen met alleen AOW, alleenstaanden en ook bijstandsgerechtigden. Ze komen voor veel regelingen niet in aanmerking doordat ze een fictief eigen vermogen hebben namelijk de overwaarde op hun huis. En u weet, daar kun je alleen aan komen als je je huis verkoopt! Door die overwaarde komen ze bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een collectieve aanvullende zorgverzekering maar ook niet voor de vergoeding van het eigen risico. Verkoopt u eerst uw huis maar, luidt het credo.  Maar daardoor help je deze mensen van de wal in de sloot.   En als je dan weet dat wij bovendien de strengste inkomenseis hanteren? 1512 euro voor gehuwden terwijl de andere gemeenten in onze regio, de WT4 bijvoorbeeld, uitgaan van een inkomen tot 1700 euro. Voor een alleenstaande ouder is het verschil nog forser  1058 in wierden tegen rond de 1500 in de overige WT4 gemeenten  Wij dienen daarom een motie in. WMO Dan een onderwerp wat ons en velen met ons nogal bezighoudt, de WMO. De Wet op de Maatschappelijke ondersteuning. Iedereen werd aangenaam of onaangenaam verrast toen begin mei bleek dat veel gemeenten geld overhielden van de middelen die vanuit Den Haag beschikbaar zijn gesteld voor de WMO. Hoe kan dat nou is dan de vraag. In dichte mist moet je voorzichtig rijden zullen de gemeenten gedacht hebben, door voorzichtig te zijn met verstrekkingen niet wetend hoever te kunnen en te mogen gaan. Alles was nieuw… Nu blijkt dat we geld overhouden zwaait de heer van Rijn met een bestraffend  vingertje naar de Gemeenten . Lekker bezig daar in Den Haag, bijna de helft korten, hameren op “eigen kracht en hulp van de buurman “ en nu blijkt dat Gemeenten té voorzichtig zijn geweest moet er heel veel werk worden overgedaan. Ook hier in Wierden.  We willen u op het hart drukken om bij het toekennen van uren niet langer een betonnen portemonnee te hanteren. Wij wensen iedereen veel succes bij deze hersteloperatie en gaan ervan uit dat gebruikers van huishoudelijke hulp krijgen waar ze recht op hebben.  Zo spraken wij met een inwoner van Wierden, iemand die zelf ziek is en een zieke partner heeft. Deze inwoner blijkt echt minimaal hulp toebedeeld te hebben gekregen. En dan hebben we het hier niet over een griepje ofzo. Wat ons betreft moet daar echt meer op ingezet worden. Dit is maar een voorbeeld maar wat wij willen zeggen is: Indiceer op maat! Dat is goed voor ons en voor onze burgers en dan voeren we de wet uit zoals die bedoeld is. En kijk nog eens naar de bezwaren die zijn ingediend en die ongegrond zijn verklaard. Mogelijk moet dit herzien worden Klachten We zijn sinds 2016 aangesloten bij de provinciale ombudsman ipv de landelijke. Dit op aandringen van PPW. Er bestaan nu 2 bezwarencommissies. Op het oog lijkt dit goed maar zolang een burger die een klacht heeft een brief krijgt met de tekst “De bezwarencommissie neemt uw bezwaar niet in behandeling omdat er geen besluit aan ten grondslag ligt waarop bezwaar maken mogelijk is, en daarom handel ik uw brief af’ is er toch iets niet goed vinden wij. We zijn te klein voor een eigen ombudsman maar iemand aanwijzen, van buiten het gemeentehuis voor inwoners die een klacht hebben over de wijze waarop er gecommuniceerd wordt,bv  kan zoveel kou uit de lucht halen zodat er over en weer begrip ontstaat. Ik zou graag meedenken over de invulling van een laagdrempelige klachtenfunctionaris, tenminste als u dat met ons eens bent? Woningen PPW heeft eind 2015 een enquete uitgezet naar de behoefte voor een woning van de jeugd. De uitkomst is niet verrassend: zij  ervaren een tekort aan betaalbare huurhuizen net als ouders van jongeren met een beperking die ook graag hun kind in de eigen gemeente min of meer zelfstandig willen laten wonen. We hebben de resultaten aangekaart bij de wethouder die er werk van heeft gemaakt. Nu SWWE  een 2 sporenbeleid qua huurprijs hanteert is het mogelijk om ook voor de jeugd en voor anderen met een beperkt inkomen een huis te huren. Dat geld voor Wierden. -en voor Enter. We moeten niet zomaar accepteren dat jongeren wegtrekken uit de gemeente.   We hebben noodgedwongen moeten instemmen met een verlaging van het aantal te bouwen huizen, maatregel vd provincie. Opvallend was dat Minister Blok in juni op tv riep dat Gemeenten meer moeten bouwen, niet schrappen en dat Gemeenten  de grondprijzen fors naar beneden moet bijstellen ! Raar he  Hondenbelasting De hondenbelasting is ook een punt dat we hier graag willen aanstippen. Voor PPW al vanaf het begin een pijnpunt. in een derde van de Nederlandse gemeenten is de hondenbelasting afgeschaft! Dat is niet voor niets. De opbrengst van de hondenbelasting in Wierden is ruim een ton, een bedrag dat in de algemene “pot” van de gemeente verdwijnt. Maar wat ziet de hondenbezitter er eigenlijk voor terug? Weinig, althans tot nu toe. Hondenbelasting zou dan een doelbelasting moeten zijn. En dat gaat niet gebeuren verwachten wij. Daarom zijn wij van mening dat we in navolging van andere gemeenten eens moeten gaan nadenken over de afschaffing van de hondenbelasting. Uiteraard realiseren we ons dat dit betekent dat de OZB omhoog zal moeten gaan voor al onze inwoners om dezelfde inkomsten te blijven garanderen. En hoe vervelend verhoging ook is, het is zo logisch als wat. Nu wordt je als hondenbezitter gestraft met een hogere belasting waar je niets voor terug krijgt en alle overige burgers betalen samen iets minder omdat een deel anders wordt opgebracht. En dat is niet eerlijk, tenzij je er een doelbelasting van maakt: voor wat, hoort wat. We komen daar zeker nog eens op terug.  Duurzaamheid Een ander voor PPW belangrijk thema is duurzaamheid. We wachten nog steeds op de notitie over hoe we om willen gaan in onze gemeente met windenergie. Nu is er geen beleid en moet elke eventuele aanvraag apart beoordeeld worden. Willen wij de windmolens van Nijverdal bijvoorbeeld? Onze milieudoelstellingen komen dan in een keer dichterbij maar de discussie tussen voor en tegenstanders is meestal niet op het milieu gericht maar op het landschap. Wat vinden wij daar in deze raad eigenlijk van? Mogen er bv op de ElsMoat windmolens komen? Wij zouden daar toch wel een onderzoek naar willen doen, kan dat, willen we dat? Hoe zien onze collega’s dit, hoe ziet het college dit? Wij zijn benieuwd! Autoluw centrum Bijna zes weken geleden hebben we een aantal artikel 37 vragen gesteld over de afspraak in het coalitieakkoord om een substantiële proef te doen naar het op bepaalde dagen en tijden autoluw maken van het centrum van Wierden. Wat ons opvalt in de beantwoording is dat u aangeeft dit tot nu toe nagelaten te hebben omdat er onder de winkeliers onvoldoende draagvlak is om hiertoe over te gaan. Kunt u zich voorstellen dat wij ons daar over verbazen? Wij hebben dit toch niet afgesproken onder de voorwaarde dat de winkeliers hier mee akkoord moeten gaan? We hebben afgesproken dat we deze proef zouden doen in nauw overleg met de winkeliers maar zekere ook met het winkelpubliek. Hebt u die groep al naar hun mening over dit onderwerp gevraagd? Weet u hoe zij daar over denken, de andere nog veel grotere groep belanghebbenden? Want nu wordt een afspraak uit het akkoord niet nagekomen omdat een groep dit kennelijk niet wil. Natuurlijk zijn de winkeliers van groot belang bij deze proef en hun belangen moeten zeker meespelen maar om nu te zeggen we doen het niet omdat zij dat niet willen is wel een erg mager antwoord. Wat hebt u bijvoorbeeld gedaan om ze te overtuigen van het belang van deze proef, van het belang van het nakomen van politieke afspraken.  En wat heeft u tot nu toe gedaan om de belangen van de burgers in kaart te brengen en erbij te betrekken. Volgens ons niet al te veel en dat stelt ons teleur. En nu zegt u dat u het, en ik citeer: ‘opnieuw aan de orde wilt stellen’?  Sorry, maar voor ons is dat opnieuw een zeer teleurstellende reactie. Aan de orde stellen is iets als; we gaan het nog een keertje proberen maar eigenlijk durven we dat niet zo goed. En dat kan wat ons betreft dus niet.  Voor PPW is dit absoluut een belangrijk onderwerp, een van de kerndiscussiepunten tijdens de verkiezingen. Opgenomen tot onze tevredenheid in het coalitieakkoord en nu deze toch wel lauwe  reactie? Wij hebben daarvoor een motie achter de hand.  Tot zover  onze bijdrage over de nota MJB in eerste termijn