Over PPW

Missie van het PPW

PPW stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van een democratische en duurzame samenleving en wil via politieke besluitvorming het welzijn van de inwoners van de gemeente Wierden bevorderen.

Uitgangspunten van het PPW zijn:

Democratie:

Het PPW heeft een groot vertrouwen in het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen voor de inrichting van hun eigen leven en van de samenleving. Burgers moeten zicht kunnen hebben op en kunnen deelnemen aan besluitvorming. Een democratische raad houdt rekening met de minderheid in raad en samenleving.PPW streeft ernaar burgers zo actief mogelijk bij de besluitvorming te betrekken.

Openheid:

Het PPW heeft een mentaliteit van openheid en vernieuwing. Het PPW is niet dogmatisch en werkt zonder automatische zekerheden aan concrete oplossingen voor problemen. Het PPW wil een politieke cultuur van openheid en transparantie. PPW neemt de mening van de inwoners serieus – voor, tijdens en na de verkiezingen- en is niet bang om verantwoording af te leggen en open met u te communiceren over het gevoerde en te voeren beleid.

Solidariteit:

het PPW koestert het gevoel van saamhorigheid. De overheid heeft de taak de belangen te behartigen van alle inwoners, met name van hen die de minst sterke schouders hebben. De solidariteit strekt zich niet alleen uit naar de inwoners van Wierden zelf.

Duurzaamheid:

het PPW wil verantwoord omgaan met grondstoffen en milieu. Politieke keuzen, mogen er niet toe leiden, dat de negatieve gevolgen van onze besluiten worden afgewenteld op toekomstige generaties.

Visie van PPW op Wierden als gemeente

Wierden is een zelfstandige gemeente en dient volgens het PPW die zelfstandigheid te behouden. Alleen op die manier kunnen de kleinschaligheid en de zogenaamde Wierdense maat, waaraan het PPW hecht, gehandhaafd worden.

Wierden is ook een aantrekkelijke gemeente door zijn rust, ruimte en veiligheid. Daarom wonen de mensen er graag, terwijl zij vaak elders werken. Het PPW zet zich in voor handhaving en zo mogelijk versterking van die rust, ruimte en veiligheid.

Bovendien is Wierden een kleine gemeente, waar de mensen in de dorpen en buurtschappen elkaar kennen. In een kleine gemeente passen geen grootschalige projecten als immense industriehallen, megastallen en woon- , kantoor- of hoteltorens. Het PPW kiest voor kleinschaligheid, de zogenaamde Wierdense maat.

De gemeente Wierden is gelegen in het overgangsgebied tussen Twente en Salland en beschikt over goede verbindingen via autoweg en spoor. Wierden wordt gekenmerkt door een goede bereikbaarheid: een aantrekkelijke eigenschap.

Verantwoording

Dit verkiezingsprogramma bevat een groot aantal wensen, voornemens en standpunten. De raadsleden van het PPW zijn allereerst vertegenwoordigers van de leden van en de stemmers op het PPW. Zij baseren zich bij hun raadswerk op het door de leden vastgestelde verkiezingsprogramma. Zij leggen via de website regelmatig verantwoording af over hun politieke stellingname. Daarnaast leggen zij elk jaar in de ledenvergadering nog eens algehele verantwoording af. Zij zullen voor de volgende verkiezingen ( in 2014 ) aangeven wat wel en niet gerealiseerd is en wat zij gedaan hebben om het verkiezingsprogramma in raadsbesluiten om te zetten. Het PPW is namelijk van mening dat het gevoerde beleid altijd inzet behoort te zijn van de verkiezingen, opdat de burgers kunnen oordelen.

Nieuwe punten?

Hebt u punten waarvan u vindt dat ze in het PPW-programma moeten komen, dan kunt ons dat mailen naar onze fractie