Giftenreglement

Artikel 1.
Het bestuur van PPW is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de statutaire doelstellingen van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 2.
Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker en ter kennis gebracht van de algemene ledenvergadering.

Artikel 3.
Van geaccepteerde schenkingen boven € 250 wordt door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en het adres van de schenker(s) en, indien bekend, de reden van schenking wordt vermeld.

Artikel 4.
Indien een schenker anoniem een schenking wil geven kan het bestuur daar mee instemmen indien daartoe redenen zijn en hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 5.
Anonieme schenkingen worden op de in artikel 3 genoemde lijst geplaatst met daarbij vermeld de reden waarom tot anonimiteit is besloten.

Artikel 6.
Deze lijst wordt ter kennis gebracht van de algemene  leden vergadering.

Artikel 7.
De penningmeester registreert alle giften en schenkingen.

Artikel 8.
De jaarlijks te benoemen kascommissie controleert de registratie van giften en de in artikel 3 genoemde lijst.

Artikel 9.
Dit reglement treedt in werking met ingang van 5 september 2013

Voorzitter, H. van Dieten                                                       Secretaris, J. van Andel