Verantwoording fractie 2010-2014

Verantwoording Fractie over de raadsperiode 2010 – 2014

 

–       Inhoudelijk: op basis van de vier pijlers: democratisch, open, solidair en duurzaam.

De fractie heeft in deze periode een steeds belangrijker positie in de gemeenteraad ingenomen. Van de fractie die in de vorige periode toch vaak afhankelijk was van de coalitiepartner CDA naar een veel meer sturende en meer bepalende fractie. Van meer volgend tot meer sturend. Onze fractie vormt regelmatig het beslispunt tussen het CDA en de oppositie. Dat maakt ons sterk en geeft onze fractie en daarmee onze partij een steeds grotere betekenis in de gemeentepolitiek. Het is de afgelopen periode steeds vaker voorgekomen dat onze fractie de doorslag gaf en de voorzet betekende tot een bepaalde koers of tot het nemen van een belangrijke beslissing. Terugkijkend naar alle door ons ingediende (60) of mede ondersteunde moties (55) en amendementen  zijn er opgeteld veel onderwerpen mede door ons ondersteund, aangepast of ingevoerd. Uiteraard vanuit ons eigen verkiezingsprogramma maar vooral ingegeven door onze pijlers en natuurlijk op basis van een goed politiek gevoel.  Een aantal voorbeelden:

 

 • De Dorpsstraat in Enter
 • Diverse WMO onderwerpen
 • Het jeugdhonk in Enter
 • Motie Kinderpardon
 • Ouderenbeleid
 • Peuterspeelzalen
 • Evenementensubsisidies
 • Biomassa
 • Dialect vergadering

 

–      Door regelmatig ergens niet in mee te gaan hebben we natuurlijk ook veel voor ons ongewenste ontwikkelingen tegen kunnen houden, wij hebben als fractie ruim 81 moties en amendementen, vaak samen met het CDA maar ook regelmatig samen met enkele oppositiepartijen verworpen. Om een aantal voorbeelden te noemen:

 • Jumelage
 • Bouwen op plekken in buitengebied
 • Winkelopening op zondag
 • Afkeuring bewindspersonen (burgemeester ne wethouder Broeze)
 • Park de Esrand
 • Huisvesting de Passie.

Gerealiseerde Resultaten over 2013 (voorgaande jaren hierboven of al eerder besproken;

 • De Elsmoat beschikbaar houden voor bedrijven uit Rijssen/Holten en Wierden
 • Op Krediet Middenplein ad  500.0000  een bedrag van 145.000 euro tlv BLS gelden ipv algemene middelen zodat dit bedrag weer extra vrij komt voor alg. middelen
 • Starterleningen  75000 in stand houden
 • Speeltoestellen 23000
 • Ouderenbeleid 30,000 extra beschikbaar
 • Volksfeesten 5000
 • Declaratiefonds verhogen met  10.000
 • GGD 15.000 beschikbaar houden preventie en vroegtijdig ingrijpen
 • Minder bezuiniging op peuterspeelzaalwerk,
 • Op het gebied van afval : afvalbakken buitengebied, gratis groen storten , groen containers elke week legen in de zomer
 • Boomfeestdag handhaven
 • Jaarmarkten handhaven
 • Kleine subsidies handhaven (dit  zou verenigingsleven erg getroffen hebben)
 • Handhaven leaderpot
 • Tegen motie CDA om standaard vergroten bouwblok van 1,5 ha naar 2 ha voor agrarische functies
 • Geen OZB verhoging
 • Geen aankoopparkeerplaats enter zuid
 • Tegen verhoging bijdrage aan regio Twente
 • Tegen moties van afkeuring 2x
 • Aandringen op goede compensatieregeling bedingen voor gedupeerden in natura 2000 gebied en technische maatregelen hogelaarsleiding
 • Drank en Horecawet

 

Niet bereikte punten 

 

 • Zie alle in voorgaande jaren genoemde onderwerpen
 • Evaluatie LOG : tegen verdiepingsvloeren en bouwblok max 1,5 ha , nokhoogte max 10 mtr
 • Uitbreiding Outdoorcentrum : aangedrongen op nieuw onderzoek
 • De niet als nummer 1 (onvermijdelijk) geprioriteerde  onderwerpen uit de planning halen en daarmee het bezuinigingsbedrag omlaag halen (overigens heeft onze wethouder dat wel op die wijze uitgevoerd: geen fractie die daar over gevallen is!)

Organisatorisch/werkwijze;

Taakverdeling: wie draagt zorg voor wat;

 

 • fractie heeft taken per onderwerpen verdeeld. In zijn algemeenheid: Henk en Bert voor GG (waarbij Henk met name voor groen/milieu en Enterse zaken verantwoordelijk is) en Bert voor wat algemenere wet en regelgeving op dit gebied en Wierdense zaken. Daarnaast doet Bert als fractievoorzitter de wat meer controversiële of grotere onderwerpen. Bij BFMO is de verdeling als volgt: Roselien doet vooral WMO gerelateerde zaken en Bernard deed veiligheid en sportzaken. Daarnaast heeft ieder nog zijn/haar eigen specifieke onderwerpen. Vaak voortvloeiend uit belangstelling, interesse of uit contacten met burgers. In de periode voorafgaand aan de verkiezingen, na het verschijnen van de kieslijst, begin december is Bernard Ros uit de fractie gestapt en als Fractie Ros zelfstandig verder gegaan. Rond dezelfde periode werd Henks Slagers ernstig ziek. Inmiddels is hij gelukkig weer goed aan het herstellen maar voor de fractie betekende het wel dat de laatste maanden tot aan de verkiezingen het werk door Roselien en Bert gedaan moet worden, inclusief zaken als verkiezingscampagne en alles wat daarbij hoort. Het betekent wel een zwaarder beslag op de agenda van beiden.
 • Afspraken over aantal  partijgebonden zaken; fractie bepaalt zelf de koers adhv eigen PPW standpunten, vaak gesteund door een of meer steunfractieleden (ter vergadering of per mail).
 • Afspraken over vrije kwesties; zie hierboven
 • Coalities met andere fracties; regelmatig overleg met coalitiepartij CDA, elkaar vooraf informerend over standpuntbepaling mbt onderwerpen voor de raadsagenda, soms om daarmee een meerderheid in de raad te verzekeren. Andere fracties worden altijd geïnformeerd bij voorgenomen moties of amendementen. Daarmee onderzoeken of ruimte gevend om mee te gaan of om vooraf standpunt te bepalen
 • Steunfractievergaderingen en informatieronden; volgens afgesproken raadssystematiek, vier wekelijks, vaststaand schema (Inforonde GG, Inforonde BFMO, Fractieoverleg, Raadsvergadering). Verder gebruiken wij het vastgestelde fractieoverleg als steunfractieoverleg. Info rondes gaan meestal per mail. Nota MJB en Begroting worden vooraf intensief voorbereid. Inzet ‘ gekozen’ steunfractieleden Jan en Martin erg mager. Heeft vooral te maken met het op hetzelfde tijdstip vergaderen van raad Wierden en werkkringen van Jan en Martin.
 • Relatie met bestuur; de aanwezigheid van bestuursleden bij inforonden en raadsvergadering, wordt als zeer positief ervaren. Bestuur laat daarmee haar betrokkenheid zien. Jammer dat de voorzitter van het bestuur niet of nauwelijks aanwezig kan zijn. Aanwezigheid bij deze gremia leidt tot een beter begrip voor verhoudingen en gang van zaken in de raad. Daarnaast is er een jaarlijks driehoeksoverleg tussen voorzitter, wethouder en fractievoorzitter. Terugkijken, vooruitkijken, evalueren en waar nodig bijstellen. Ook dit wordt als positief ervaren, er worden tevens nadere afspraken gemaakt. Sinds kort is er ook een fractie overleg samen met het bestuur, ook dit wordt als steunend ervaren.

Duale stelsel:

 • T.o.v.  College als geheel; prima relatie over het algemeen, wel kritisch. College voert ‘ ons’  beleid uit en is daarmee een partner. Als het college een afwijkende koers dan het coalitieakkoord vaart of een eigen standpunt heeft in z.g. vrije kwesties zijn wij zeer kritisch en zullen altijd uit gaan van onze eigen PPW koers. We hebben dan ook regelmatig niet ingestemd met collegebeleid en zijn onze eigen koers gevaren. Vaak in samenspraak met andere partijen in de raad. Dat is o.a. te zien aan ons stemgedrag bij moties en amendementen. Denk bv aan het cultuurpodium!
  • T.o.v. eigen wethouder; positief maar op afstand. Afwezigheid bij  steunfractievergaderingen valt wel op maar door andere afspraken (van wethouder) vaak niet te voorkomen. Wethouder wordt verder niet standaard bij fractie discussies betrokken, wel geconsulteerd bij ‘ spraakmakende’ onderwerpen. Voorbereiding Info of Raad zonder inmenging van eigen wethouder tenzij het ‘echte’  PPW zaken of zeer gevoelige onderwerpen betreft, dan vindt afstemming waar mogelijk plaats. Wethouder doet zijn eigen ding, net als fractie – zeer duaal dus. We zien wel dat ‘onze’ wethouder steeds meer grip lijkt te krijgen op het college en daardoor in staat is, uiteraard gesteund door een meerderheid in de Raad, meet PPW onderwerpen op te pakken. Bijvoorbeeld Kunst maar ook en steeds vaker duurzame energie
  • Presidium; fractievoorzitter maakt qualitate qua hiervan deel uit. Onderwerpen overstijgen regelmatig de bedoeling van deze bijeenkomst (evaluatie, voorbereiding en regelingen van de vergaderingen) en zijn dan politiek getint, het laatste jaar komt dit gelukkig steeds minder voor.

Netwerken, contacten en public relations

Relatie met achterban:

 • Rechtstreeks; met allerlei burgers, op allerlei momenten. Brengen veel bezoeken aan gemeentelijke activiteiten om ‘gezicht’ te laten zien en daarmee herkenbaarheid te vergroten. Meestal ’s avonds en in het weekend.
 • Via Weblog, Twitter of Facebook; herkenbaarheid daarmee groter, politieke zaken kunnen nadrukkelijker naar voren worden gebracht
 • Via site PPW; zie bijdragen. Niet altijd even actueel.

Binnen de Wierdense gemeenschap;

 • kernen en buurtschappen / verenigingen/ werkgroepen/ belangenorganisaties etc.; veel contacten, vooral individueel.
 • Twentse gemeenten; alleen met lokale afdelingen van bv PvdA
 • Andere bestuurlijke organen als Waterschap/Provincie/Rijksoverheid; met PvdA en D66 afdeling provincie
 • Landelijke partijen PvdA, D’66 en GL; via lidmaatschap veel info te halen
 • overig. veel contacten met verenigingen (sport en andere) wel op uitnodiging bij bv recepties e.d

 

Openbaar optreden:

 • Positieve of negatieve publicaties van pers; alleen maar positief uiteraard. Zie daarvoor website of lokale pers.
 • Reacties van  groeperingen; meestal per mail en zeer onderwerp afhankelijk (denk aan tennispark de Stouwe, windmolens en Esrand)

 

Zelfreflectie:

 • Sterkte; coalitiepartij, aanvoerder daarvan, verdediger beleid coalitie, veel punten kunnen binnenhalen. Tevens verdediger van de coalitie ‘an sich’. Bijvoorbeeld bij de discussie over integriteit waar het CDA er niet in slaagde haar eigen wethouder krachtig te verdedigen nam PPW die rol met succes van het CDA over. Sterke fractie die prettig samenwerkt. Goede wethouder met een sterk financieel beleid en veel inhoudskennis. Op veel punten weten wij de doorslag te geven, met name op ‘ vrije’  onderwerpen. Hebben als oppositiepartij weinig kunnen bereiken als coalitiepartner veel punten gescoord, tegen kunnen houden of een andere koers kunnen geven.
 • Zwakte; coalitiepartij. Minder interessant voor de pers, oppositie is per definitie spannender. Eigen kleur niet altijd even duidelijk zichtbaar doordat we een combinatiepartij zijn. Op een aantal onderwerpen zijn wij duidelijk de partij: bv over duurzaamheid en over de zorg.
 • Kansen; ambitie om door te groeien tot de grootste partij in Wierden, welke coalitie er ook komt, wij zijn nodig om tot een aanvaardbare coalitie te komen. Ervaring door wethouder. Betrouwbare partij met herkenbare standpunten; wat je ziet is wat je krijgt.
 • Bedreigingen; nieuwe fractie, zal veel moeten investeren om kennis weer op peil te brengen. Wel alle vertrouwen daarin. Uitslag verkiezingen: bepalend voor deelname aan coalitie. Alle vertrouwen daarin maar geen zekerheden. In de komende raadsperiode komen er een aantal zeer zware onderwerpen op ons gemeente af, onderwerpen waarvoor onze inbreng van cruciaal belang is. Deelname aan college dan ook zeer wenselijk.