Verantwoording wethouder 2010-2014

Verantwoording voor de PPW-kiezers over de periode 2010-2014

 

Geachte lezer,

Bij het opstellen van deze verantwoording heb ik me laten leiden door het format van ons bestuur. Al schrijvend realiseer ik me dat het waarschijnlijk verre van compleet is en als dat wel het geval zou zijn, het een ellenlang verhaal zou worden.

Alles overziend denk ik dat we een belangrijk PPW stempel hebben kunnen drukken op het beleid van onze gemeente, zowel vanuit de fractie als vanuit mijn positie. Daarnaast vind ik dat zowel fractie als wethouder kunnen spreken van een positieve pers en vertrouwen bij inwoners (gevoelsmatig, want niet onderzocht natuurlijk)

 

Inhoudelijk:

 

Onze pijlers,

democratisch, open, solidariteit en duurzaam:

Er zijn veel zaken in gang gezet en gestimuleerd, die inwoners stimuleren samen te werken en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit mijn positie heb ik hierin het voortouw, dus geen overheid die achterover leunt, maar een die zaken actief op gang brengt.

Voorbeelden: Vrijwilligersbeleid, mantelzorgondersteuning, Beursvloer, Woonservice, samenwerking sociaal-culturele instellingen, evenementen. Deze voorbeelden lopen goed met uw wethouder als aanjager en boegbeeld.

Hoewel ook in Wierden het beleid er niet op gericht is mensen te pamperen hebben we veel van ons vangnet overeind weten te houden, denk aan: steun aan Bowie, jeugdcultuurfonds, collectieve zorgverzekering, armoedebeleid.

Nog niet op gang gekregen: energie-coöperatie(s). Daarvoor nu bij de energiemarkt hulp ingeroepen van Natuur en Milieu Overijssel.

 

In beleidsterreinen:

–        Financiën: In deze periode twee bezuinigingsoperaties doorgevoerd. De tweede van afgelopen najaar moet natuurlijk nog verwezenlijkt worden. Wel is het zo dat de begroting van 2014 sluitend is en daarnaast de meerjarenbegroting tot en met 2017 eveneens sluitend.
Tevens hebben we voorzien een belangrijk verlies op de grondexloitatie te nemen.
De Provinciale toezichthouder heeft de begroting goedgekeurd en ons in het toezicht bedeeld met de kleur groen, wat op dit moment heel goed is.
Kanttekening: dit alles voor wat het waard is. Er komen nog veel onzekerheden op ons af!!

–        Werk, inkomen, zorg: Soweco groeit toe naar een gezamenlijk bedrijf voor beschut werk (klein) en een private onderming die mensen naar werk gaat begeleiden, bijv Wajongers.
Kanttekening: proces lijkt nu weliswaar naar het einddoel te komen, maar is veel te traag verlopen naar mijn zin, o.a. door de kwestie van de uittreders en de schadeclaim die er nu ligt.
We zetten sterk in op het laten meedoen van mensen binnen onze eigen gemeente, bijv via De Twentse Personeelsdiensten, Sterkerij, SVZW, etc. De publicaties hierover zorgen voor een sneeuwbaleffect, waarin er steeds opnieuw initiatieven op ons afkomen.

–        Economische zaken: De samenwerking met de ondernemers en het ondernemersklimaat is sterk verbeterd en dat wordt ook zo gevoeld door het bedrijfsleven. Daar is veel tijd in geinvesteerd en met succes. Dit succes zullen we nog hard nodig hebben om mensen aan het werk te krijgen, want dat is toch vaak een kwestie van gunfactor.
Voor een eventuele quotumregeling vanuit het Rijk ben ik ook vast van plan de samenwerking te zoeken, zodat de druk niet op individuele bedrijven terechtkomt, maar samen gedragen wordt.
De herstructurering van Hoge Lucht is goed verlopen, nog niet af, maar geen zorg over. Voor de herstructurering van Kluinveen is gestart met de ondernemersgesprekken. Gaat een veel moeilijker en taaier proces worden.
Voor de kernwinkelgebieden voldoen we (bijna) aan de 3 randvoorwaarden die de overheid                 kan scheppen, nl. 1. een compact centrum, 2. open wifi, 3. reclamebelasting. Daarnaast nog   gratis parkeren en een nieuw gelegd “vloerkleed”. In Enter komen nog Middenplein en volgt     de vernoeiuwing van de Dorpsstraat. Dat laatste is vooral een financieel verhaal, de wil is er      namelijk wel.
Kanttekening: winkeliers hebben het moeilijk door het geringe consumentenvertrouwen en        de concurrentie van internet. Volgende uitdaging: stimuleren dat de winkeliers meer op 1 lijn          komen en samen beleving gaan brengen in de centra.

Glasvezel: in de kernen aangelegd door marktpartij. Voor het buitengebied en de            bedrijventerreinen oefen ik constante druk uit bij Provincie en Cogas. Het eerste heeft          succes gehad door inspreken bij PS, het tweede is nog bezig. Doel: dit jaar start aanleg.

–        Duurzaamheid: Succesvol, snoeihoutinzameling voor groene stroom, energiebewustheid inwoners. Gebruik energieloket en duurzaamheidsleningen erg goed.
Onvoldoende: gebruik hernieuwbare energie. Windenergie vroegtijdig afgeschoten, mestvergistingsinitiatief afgeblazen door initiatiefnemer. Zonne-energie komt nu op gang door particulieren en door consortium Zon.nl. Er zit dus wel het nodige in de pijplijn, maar tempo ligt niet hoog.
Kanttekening: er is geen geld om als gemeente initiatieven te ontplooien, moeten dus inzetten op samenwerking en stimulering van de “markt”.

Afval. Beleid in de maak voor de omschakeling naar een afvalloze samenleving. Goed op koers. Heb de lijn gekozen om pas te veranderen in beleid als zaken goed te regelen zijn, geen experimenten met afvalinzameling.

–        Recreatie en Toerisme: belangrijke richting aangegeven voor de functie van VVV (nu Tourist Info), nl naast dienst voor toerist, ook de gemeente-promotie. Ze dragen dus ook veel bij, bij de organisatie van activiteiten in de gemeente.
Ook hier receatieondernemers bijeengebracht voor gezamenlijk gedragen beleid.

–        Sociaal-cultureel werk: Een zeer belangrijk onderdeel is een Nota over het subsidiebeleid. Belangrijk, omdat het in feite je enige sturingsinstrument is in dit veld van sociaal-cultureel werk en sport.
De raad heeft deze Nota als akkoordstuk omarmt(!)

De contacten met instellingen als bibliotheek, muziekschool etc. waren al goed en zijn dat nog steeds. In het gebouw aan de Beensweg werken muziekschool ( nu Kaliber Kunstenschool )en Kreatief Centrum goed samen en werkt ook de combinatiefunctionaris. In feite een Talentenfabriek, maar dan op kleine schaal. Kaliber en Kreatief Centrum zijninmiddels gefuseerd.

Ik stimuleer blijvend de samenwerking en dat werkt. De combinaties tussen Culturele Raad, Bibliotheek, Historische Kring, Tourist Info winkeliers, ze worden steeds vanzelfsprekender gevonden.

De Historische Kring heeft haar nieuwe onderkomen en ontplooit zich duidelijk steeds verder.
Wat nog steeds maar niet lukt is om een onderkomen te vinden voor Behoud van ’t Oud en het Landbouwmuseum.

–        Kunst en cultuur: buiten de initiatieven die er al zijn, stimuleer ik ook steeds vernieuwing van activiteiten zoals bijv Follies aan zee, Weird, locatie-theater.

–        Welzijn, Ouderenbeleid, Vrijwilligers: heb ik al beschreven in de inleiding. Belangrijk om te noemen is de nota ouderenbeleid. Een goed stuk dat verder inzet op het werken in wijken, dichtbij de mensen, een evolueren van woonservice dus.

 

Werkwijze

 

–        B&W: De relatie met collegae wethouders en burgemeester is gebleven zoals ik al eerder beschreef d.w.z. dat er een sterke positie is binnen het college. Dat is natuurlijk ook wel te zien als je de positie van beleidsterreinen zoals sociaal-cultureel werk, kunst en cultuur, sociale zaken, duurzaamheid etc. vergelijkt met die van 8 jaar geleden. Toen telden ze nauwelijks, nu volop. Binnen het college geldt duidelijk, elkaar iets gunnen en elkaar ondersteunen.

–        Raad: Volgens mij heb ik vrij goede balans tussen samenwerking met de Raad en sturing.
De samenwerking met de fractie kent ook een goede balans tussen verantwoordelijkheid van de fractie en samenspraak met de wethouder. Met de fractievoorzitter bespreek ik vaak vroegtijdig zaken die eraankomen.

–        Bestuur: Prima contact, maar zeldzaam.

–        Netwerken:Door de ervaring uit de eerste periode en de opgebouwde contacten zijn er in deze periode worden er een aantal strategische posities in de netwerken buiten de gemeentegrenzen bekleed.In de Regio Twente ben ik als wethouder natuurlijk actief in de normale portefeuillehoudersoverleggen van de verschillende vakdisciplines zoals Financiën, Milieu, etc.Daarnaast bekleed ik een paar posities die ons aan de voorkant van allerlei ontwikkelingen brengen, zodat we bijtijds kunnen meepraten en meesturen:

  • Voorzitter van het Platform Sociaal Domein van de VNG Overijssel en vanuit die positie
  • Lid van het bestuur van VNG Overijssel
  • Lid van de RvC van het TBT (Twents Bureau voor Toerisme)
  • Bestuurlijk trekker Duurzaamheid voor het poho Milieu van de Regio samen met bgm.
    Cazemier.
  • Lid van de Kopgroep Duurzaamheid
  • Lid van de initiatiefgroep Twenergy
  • Voorzitter van het DB Crematoria