Category: In de media
Pas op de plaats bij besluit over Soweco

Persbericht namens PvdA-GroenLinks Twenterand, PvdA Almelo, PvdA Tubbergen en PPW. 

De ondernemingsraad van Soweco heeft op woensdag 15 januari een bijeenkomst gehouden voor alle raadsleden van de gemeenten Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Almelo, Twenterand, en Tubbergen. Hierbij draaide het om de plannen van het SOWECO-bestuur en lokale plannen van gemeenten.

Read More


Leve de verenigingen in de gemeente!

Recent onderzoek liet zien wat we eigenlijk allemaal allang weten: mensen met lage en middeninkomens houden steeds minder geld over voor boodschappen, kleding, persoonlijke verzorging en vervoer. De kosten voor huur, gas en zorg zijn flink gestegen. Maar de inkomens zijn niet voldoende meegestegen.

Read More


‘Knarrenhof in gemeente zou mooi zijn’

Dat was vast even schrikken toen onlangs in de krant stond dat de gemeente Wierden de zorgkosten ziet oplopen en dat er miljoenen extra nodig zijn. Als we doorgaan op de oude voet komen we dit jaar bijna vier miljoen tekort. Dat dit nu pas boven water komt, is erg jammer, want dat had volgens het PPW veel eerder gekund. Dan hadden we langer de tijd gehad om iets aan het tekort doen, waardoor het lager was geweest.

Read More


‘We hebben geen tijd te verliezen’

Waarom word je weer raadslid van de PPW? Die vraag is mij de afgelopen weken een aantal keren gesteld. In de eerste plaats omdat Sander Salakory vanwege privéomstandigheden heeft besloten om te stoppen. Jammer voor onze partij en natuurlijk ook voor Sander die vol enthousiasme een jaar geleden begonnen is, maar nu om respectabele redenen deze keuze heeft gemaakt. Waarom heb ik ja gezegd toen mij gevraagd werd om de plaats van Sander in te nemen? Vooral omdat ik het leuk vind om mee te denken over hoe je een samenleving bestuurt en zorgt dat het leefbaar blijft voor mensen.

Read More


Winterklaar

Ik ken niemand die niet van de natuur houdt. Niet alle mensen realiseren zich echter dat veel van wat ze voor natuur verslijten geen natuur is, maar cultuur en helaas een steeds meer een verarmde cultuur.

Enige tijd geleden hoorde ik een echtpaar dat een fietstochtje aan het maken was en in de omgeving van het Exoo de omgeving stond te bewonderen zeggen: “Oh, wat is de natuur hier toch mooi”. Toen ik goed om me heen keek was er eigenlijk geen natuur te zien. De Regge ter plekke was een rechtgetrokken afwateringskanaal waarlangs een rij bomen was geplant en verder was er weiland met slechts raaigras, diepe sloten en een asfaltweg. Vogels of andere wilde dieren ontbraken. Toch ervoeren zij dat als natuur.

Helaas missen we dingen die verdwenen zijn niet snel. Wanneer ergens een gebouw is afgebroken weten we niet meer wat er heeft gestaan, als we al merken dat er wat weg is. Als we in het voorjaar rondfietsen of wandelen door het boerenland, wie mist dan de kievit, de grutto, de wulp, de leeuwerik? Vogels welke tot voor kort massaal aanwezig waren maar nu nog slechts sporadisch te zien en te horen zijn. Het gros van de recreanten ervaart toch “natuur”. We wennen snel aan de verpietering van de natuur.

We vinden het zelfs normaal dat voor de winter de natuur winterklaar wordt gemaakt. Slootkanten, randen van struikgewas, afgevallen blad moeten worden gemaaid, opgeruimd, weggeblazen en afgevoerd. Meestal alleen omdat we dat zo gewend zijn en dat het allemaal wel netjes moet zijn. Mensen van waterschap, gemeente en particulieren zijn weken druk om Nederland op te ruimen. Weg met al die rotzooi.
Toch is het juist in de winter van groot belang dat er voor allerlei beesten en beestjes voldoende “natuurlijke rotzooi” aanwezig is. Dit dient voor hen als schuilplaats en als bron van voedsel.

Tuin

In onze tuinen is het niet anders. We maken ze winterklaar, dat wil zeggen snoeien, opruimen, kaal maken, alle blad eruit. De tuin ligt er weer netjes bij. Maar voor de insecten, muizen, egels is alle schuilgelegenheid weg. Voor bodemleven is het voedsel verdwenen en nachtvorst kan lekker diep inwerken en tuinplanten bevriezen.

Voor een gezonde tuin is een gezonde bodem nodig en voor een gezonde bodem is het noodzakelijk dat die bodem is bedekt met afbreekbaar materiaal. Het voortdurend kaal houden van de grond is funest voor een mooie, gezonde tuin waar ook vogels zich thuis voelen, omdat er in een gezonde tuin voor hen voedsel is te vinden en er nestgelegenheid is.

Bodemleven

De bodem hoort vol te zitten met levende organismen die er voor zorgen dat plantenresten die de bodem bedekken worden afgebroken en omgezet in voedingsstoffen welke weer door planten kunnen worden opgenomen. Dit bodemleven zorgt er ook voor dat de grond plakkerig wordt en niet als los zand uit elkaar valt. Het zorgt voor gezonde planten die ook nog eens minder last hebben van droogte. Regenwater wordt beter doorgegeven naar beneden en bovendien beter vastgehouden.

Het bodemleven bestaat uit insecten, schimmels, bacteriën en wormen. Samen zorgen ze voor een goede bodemstructuur.
Bacteriën zorgen ervoor dat uit organisch materiaal voedingsstoffen vrijkomen, ze zorgen voor minder bodemziektes, zijn stikstofbindend. Schimmels bevorderen de opnamecapaciteit van water en voedingsstoffen, een betere beworteling en maken planten resistenter tegen droogte.

Een tuin of landelijke omgeving winterklaar maken zou dus moeten inhouden dat we er zo weinig mogelijk aan doen. Natuur en dus ook een tuin kan niet zonder voldoende organisch materiaal. Natuur redt zichzelf, blijf eraf.
Pas als in het voorjaar de natuur ontwaakt haal je weg wat in de weg ligt.
Het resultaat is mooiere, levendigere natuur (tuin) en minder werk!


Het milieu kent geen later alleen maar nu!

Daarom gaan we naar Amsterdam en moet er meer gebeuren in Wierden!

Waarom we niet kunnen wachten en ook windmolens moeten plaatsen in Wierden en waarom we 10 maart gaan demonstreren in Amsterdam.

Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds meer broeikaseffecten zoals CO2 in de lucht komen. Wetenschappers zijn het erover eens dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

Broeikasgassen zoals CO2 en waterdamp komen van nature in de atmosfeer (lucht) voor. Ze houden de warmte van de zon gedeeltelijk vast. Zonder deze broeikasgassen zou het op aarde veel kouder zijn dan nu. Dit natuurlijke broeikaseffect is sinds de industriële revolutie door allerlei menselijke activiteiten versterkt. We zijn op grote schaal fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) gaan verbranden in fabrieken, energiecentrales, huizen en voor vervoer. En we kappen bossen voor landbouwgrond. Daarbij komt CO2 vrij. Er zit nu 40 procent meer CO2 in de lucht dan een paar eeuwen geleden. Zoveel CO2 zat er de afgelopen 800.000 jaar nog niet eerder in de lucht. Al deze extra broeikasgassen zorgen ervoor dat de aarde opwarmt. Door dit ‘versterkte broeikaseffect’ is het nu gemiddeld 0,9 graden warmer dan 140 jaar geleden.

De stijging van de temperatuur heeft gevolgen voor het klimaat: dat verandert. Wetenschappers denken dat we de gevolgen waarschijnlijk nog kunnen beheersen als we de stijging weten te beperken tot 1,5 à 2 graden. Dat kan alleen als de wereldwijde CO2-uitstoot in 2050 drastisch is verlaagd. Dat gaat niet vanzelf, daar zijn forse maatregelen voor nodig.

CO2-uitstoot huishoudens

Ieder mens zorgt voor CO2-uitstoot. Een gemiddeld huishouden in Nederland stoot jaarlijks ongeveer 21.600 kilo CO2 uit. Een deel daarvan is ‘directe’ uitstoot voor energieverbruik in huis en vervoer (8.100 kilo), de rest is ‘indirecte’ uitstoot voor onder andere voeding, kleding en meubels (13.500 kilo).

Zo werkt klimaatverandering

De afgelopen eeuwen zijn er veel meer broeikasgassen in de lucht gekomen. Die houden meer warmte van de zon vast, waardoor de temperatuur op aarde stijgt. Er zit nu 40 procent meer CO2 in de lucht dan 250 jaar geleden. In de afgelopen 140 jaar is het wereldwijd gemiddeld 0,9°C warmer geworden. Van de laatste 16 jaar waren er 14 warmer dan ooit gemeten.

Mens is belangrijkste oorzaak

Bijna alle wetenschappers zijn het erover eens dat de klimaatverandering vooral is veroorzaakt door de mens. Slechts een handjevol wetenschappers denkt dat er vooral andere oorzaken zijn (zoals vulkaanuitbarstingen en extra zonne-activiteit). Deze klimaatsceptici krijgen relatief veel aandacht in de media, waardoor het lijkt alsof er onder wetenschappers nog veel twijfel bestaat. Maar het IPCC (het klimaatpanel van de VN waar duizenden wetenschappers uit de hele wereld aan meewerken) is duidelijk: de mens is de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde.

Opwarming gaat door

De opwarming van de aarde is niet meer te stoppen. Door de hoeveelheden broeikasgas die de mens al uitgestoten heeft, zal het deze eeuw warmer worden. Hoeveel de aarde zal opwarmen, hangt af van welke maatregelen wereldwijd genomen worden. Als de uitstoot van broeikasgassen doorgaat zoals nu zal het rond het jaar 2100 2,6 à 4,8 °C warmer zijn dan rond het jaar 2000. Zelfs als we de CO2-uitstoot ingrijpend weten te verminderen, zal de aarde nog 0,3 tot 1,7 °C warmer worden dan eind vorige eeuw.

Gevolgen van klimaatverandering

De opwarming van de aarde heeft over de hele wereld gevolgen voor de natuur, onze gezondheid en veiligheid en voor de beschikbaarheid van voedsel en water.

Zeespiegel stijgt, zee-ijs smelt

Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel. Onderzoekers verwachten dat de zeespiegel rond het jaar 2100 ergens tussen de 25 en 80 cm gestegen zal zijn. Dat komt doordat gletsjers en ijskappen op Groenland en Antarctica smelten. Bovendien neemt warm water meer ruimte in doordat het uitzet. Ook het zee-ijs op de Noordpool verdwijnt in snel tempo. De afgelopen 30 jaar is de helft van het zee-ijs rond de Noordpool verdwenen. Ook permafrost, de permanent bevroren bodem van het Noordpoolgebied, zal ontdooien.

Gevolgen wereldwijd

Doordat het warmer wordt, zal het in een groot deel van de wereld droger worden, terwijl het in andere gebieden juist natter wordt. Dat heeft allerlei gevolgen:

• Meer overstromingen doordat de zeespiegel stijgt. Vooral dichtbevolkte kustgebieden en rivierdelta’s in ontwikkelingslanden zullen hier mee te maken krijgen.
• Voedseltekorten in gebieden waar het droger wordt, met als gevolg honger en ondervoeding.
• Tekort aan drinkwater en water voor irrigatie in gebieden waar het droger wordt.
• Afname van de biodiversiteit (het aantal verschillende soorten) doordat dieren- en plantensoorten uitsterven Dat heeft bijvoorbeeld ook negatieve gevolgen voor de visserij.
• De oceanen verzuren. Koraalriffen lopen daardoor risico om af te sterven. Koraal is een belangrijk leefgebied voor vissen en planten.
• Er komen meer bosbranden en meer woestijnen.
• Er is kans op meer en langere hittegolven. Dat is vooral een risico voor ouderen en andere kwetsbare groepen.

Vooral arme, tropische gebieden zullen last krijgen van de klimaatverandering. Daar ontstaan bijvoorbeeld problemen door watertekorten, overstromingen, ziekten en slechtere oogsten. Vooral dichtbevolkte kustgebieden en rivierdeltas in arme landen zijn kwetsbaar. Juist die landen hebben niet het geld en de technologie om zich aan de klimaatverandering aan te passen.

Gevolgen in Nederland

Ook in Nederland wordt het warmer en stijgt de zeespiegel. De belangrijkste gevolgen van de klimaatverandering voor Nederland:
• De winters worden zachter; het zal minder vaak vriezen.
• Het wordt natter: in het voorjaar, najaar en de winter valt er meer neerslag .
• De zomers worden juist droger en heter. Er zijn meer zomerse en tropische dagen.
• Het weer wordt extremer: meer zware buien, meer hittegolven.
• Er is meer kans op overstromingen: de rivieren en riolering kunnen bij hevige regenval het water niet meer goed afvoeren.
• De natuur in Nederland verandert: soorten die oorspronkelijk uit warmere gebieden komen, voelen zich steeds beter thuis in Nederland. Bekende voorbeelden zijn de eikenprocessierups, de kleine heremietkreeft, bepaalde tekensoorten en de ‘hooikoortsplant’ Ambrosia. Een ander effect is, dat het voorjaar eerder begint: planten bloeien eerder, bomen lopen eerder uit, insecten verschijnen eerder en vogels broeden vroeger in het jaar. Dit kan problemen geven, bijvoorbeeld voor trekvogels die bij aankomst in Nederland de insectenpiek hebben gemist en onvoldoende voedsel kunnen vinden. Soorten die zich niet snel genoeg kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden lopen de kans te verdwijnen. Er zijn ook voordelen: we kunnen andere groente- en plantensoorten gaan verbouwen omdat die het in Nederland beter zullen gaan doen.

In Nederland zijn de gevolgen van klimaatverandering waarschijnlijk te beheersen. We kunnen dijken en duinen versterken en langs rivieren opslaggebieden maken voor extra rivierwater. Je kunt zelf ook helpen om door minder tegels en meer groen in je tuin aan te brengen. Regenwater kan dan in de bodem wegzakken waardoor het riool minder overbelast wordt (dus: minder ondergelopen kelders en straten).
Wat kun je zelf doen tegen klimaatverandering?
Iedereen kan helpen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook jij kunt je CO2-uitstoot flink verminderen, bijvoorbeeld door je woning te isoleren, vaker de fiets te pakken, minder vlees te eten en geen lange vliegreizen te maken.

Groene energie kiezen

Helemaal geen energie verbruiken is voor een gewoon huishouden niet mogelijk. Maar je kunt wel kiezen voor duurzame bronnen van energie, zoals zonnepanelen en warmtepompen. Daarmee help je klimaatverandering tegen te gaan.

Milieubewuste voeding

Ongeveer een kwart van de CO2-uitstoot door consumenten hangt samen met voeding. Natuurlijk kunnen we niet ophouden met eten. Maar je kunt wel kiezen voor seizoensgroenten en minder vlees eten. En je kunt proberen zo weinig mogelijk voedsel te verspillen door slim boodschappen te doen.

Klimaatverandering wereldwijd aanpakken

Klimaatverandering is een probleem dat wereldwijd moet worden aangepakt. Daarvoor maken allerlei landen in de wereld afspraken en beleid. Dat gebeurt in de VN, in Europa en ook binnen Nederland en moet ook in Wierden gebeuren.

 

Bron: www.milieucentraal.nl