Category: Uit de fractie
‘Jammer dat ik moet stoppen als raadslid’

Helaas moet Egbert Wessels vanwege gezondheidsredenen de raad verlaten. In weekkrant De Driehoek blikt hij alvast terug op zijn tijd in de raad. “Politiek vind ik hartstikke leuk, het is mooi om op die manier mijn bijdrage te leveren aan de samenleving. Als pensionado heb ik voldoende tijd om me te verdiepen in zaken en het is ook nooit goed voor de partij om halverwege weg te gaan. Daarom was het besluit om te stoppen moeilijk. Maar eigenlijk had ik geen keuze, het is jammer dat ik de raad moet verlaten.”

Read More


Nota Meerjarenbeleid vanuit kernwaarden sociaal, solidariteit en duurzaamheid

De gemeenteraad heeft op 30 juni de Nota Meerjarenbeleid besproken. Bij de PPW hebben wij hiernaar gekeken vanuit onze kernwaarden sociaal, solidariteit en duurzaamheid.  Het lijkt op de situatie van vorig jaar, maar op dat moment gloorde nog enig perspectief aan de horizon. Nu moeten we concluderen dat het in financieel opzicht alleen nog maar erger wordt. (…) Want wat brengt de coronacrisis met zich mee aan kosten en verminderde opbrengsten? Hoe hoog lopen de kosten op voor het sociaal domein? Voor beide is elk 1 miljoen gereserveerd.

Read More


College jaagt bewoners de gordijnen in over nieuwbouw school

“Dit college is er goed in om regelmatig groepen bewoners in de gordijnen te jagen”, aldus onze fractievoorzitter Roselien Slagers. “Of het nu gaat het om intrekken van subsidies, de aanleg van zonneparken, een bikepark of in dit geval de bouw van een school in Enter. Deze moet volgens wethouder Coes bij voorkeur aan de Sportlaan gevestigd worden.” 

Deze nieuw te bouwen basisschool gaat de beide locaties van de Talenter en de Wegwijzer in Enter vervangen. Dit was opnieuw onderwerp van gesprek in de raadsvergadering. “De discussie spitste zich toe op hoe de wethouder de omwonenden heeft geïnformeerd. Na kritiek heeft van de raad heeft hij hen nog steeds niet betrokken bij de gesprekken over andere locaties.”

Opdracht
“Een meerderheid van de gemeenteraad gaf de wethouder de opdracht mee om eerst goed uit te werken waar de locatie aan moet doen. Daarna pas kunnen inwoners via het platform Wierden – Ik praat mee locaties aandragen. Alle ingediende locaties die voldoen aan de eisen moeten op dezelfde manier beoordeeld. Het onderzoek moet dus gewoon opnieuw. De eerste 25.000 euro aan onderzoekskosten is al verdampt!”

(Foto: Pixabay / ter illustratie)


Vluchtelingenkinderen welkom in Wierden

Vluchtelingenkinderen kunnen ook in Wierden worden opgevangen als Nederland besluit om 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen hiernaartoe te halen.  Hiermee sluit de gemeente zich aan bij de Coalition of the Willing van ruim 100 gemeenten uit hele land. Dit is een actie van de stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children. Samen met de ChristenUnie hebben wij dinsdag 2 juni een motie ingediend, die door een meerderheid van de raad is aangenomen.

Read More


Wethouder Coes lijkt niet geïnteresseerd in petitie Wierdense Veld

Meerderheid raad de mist in met het Wierdense Veld

WIERDEN – De meerderheid van de raad gaat de mist in met het Wierdense Veld. Zij vindt dat de Natura 2000-status geschrapt kan worden, waardoor boeren in de omgeving meer ruimte krijgen voor hun bedrijfsvoering. Daar zijn wij diep teleurgesteld over. Daarbij komt ook nog dat wethouder Coes de indruk wekte niet geïnteresseerd te zijn in het standpunt van de minderheid. Ruim 1600 mensen hebben de petitie ‘Red het Wierdense Veld’ getekend omdat zij willen dat de Natura 2000-status wordt behouden. Daar leek de wethouder totaal aan voorbij te gaan door hierop simpelweg niet te reageren. En dat vinden wij onaanvaardbaar, want als college van burgemeester en wethouders hoor je er te zijn voor alle inwoners, ook als zij een andere mening hebben. 

“De grenzen van groei zijn bereikt”, aldus ons raadslid Egbert Wessels. “Onze voortdurende zucht naar meer heeft ervoor gezorgd dat er steeds minder natuur overblijft. Het Wierdense Veld is misschien wel het meest veelzijdige natuurgebied in onze gemeente. Wij zien dit natuurgebied als de groene parel van Wierden. Zo hebben we dit gebied ook genoemd bij het starten van de petitie ‘Red het Wierdense Veld’. Samen met GroenLinks Hellendoorn vinden we dat de Natura 2000-status behouden moet worden.”

Duurzaamheid
“Voor ons gaat dit verder dan het Wierdense Veld: het draait ook om duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Hoe gaan we om met steeds meer waterverbruik? Hoe gaan we om met steeds agrarische bedrijven die steeds groter worden omdat ze een lage prijs krijgen voor hun producten?” Dit zijn zeker zaken waarvoor oplossingen nodig zijn. Maar met het schrappen van de Natura 2000-status verdwijnen deze niet problemen niet.

“We moeten nadenken over wat voor wereld we door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat betekent zoeken naar andere mogelijkheden in plaats van gewoon meer water oppompen. En dat betekent geen intensivering van de agrarische sector maar de weg inslaan naar bijvoorbeeld kringloopbedrijven.”

Gemeenschappelijke waarden
“De centrale vraag bij deze discussie draait om waarin we elkaar kunnen vinden, welke waarden vindt iedereen belangrijk? Natuurlijk zijn er boeren die al iets doen voor het milieu en dat is mooi. Ze maaien pas na het broedseizoen, geven hun vee klimaatvriendelijk voer, gebruiken minder vaak zware machines en landbouwgif. Boeren die dit soort relatief kleine maatregelen treffen, zijn best bereid om meer te doen voor het milieu.”

Belangrijke vragen
“Wel ben ik benieuwd wat de indieners denken te bereiken met het schrappen van de Natura 2000-status. Bij het CDA denk ik dan meteen aan rentmeesterschap, want zij zullen mij toch eens moeten uitleggen wat zij daaronder verstaan. In het voorstel dat we samen met de ChristenUnie indienen roepen we het college op om vanuit een breed perspectief te kijken naar de situatie.” Helaas heeft dit voorstel het niet gehaald.

“Maar het is belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven over een duurzame oplossing voor het Wierdense Veld. Als we nu een besluit nemen, doen we dat op basis van onvoldoende informatie. Want wat betekent het als het Wierdense Veld verdroogt? Wat betekent het verdwijnen van de Natura 2000-status, wat zijn de gevolgen voor dit beschermde gebied? Belangrijke vragen waarop een antwoord nodig is voordat we überhaupt een keuze kunnen maken.”


Zomer: nog even terugblikken

Voordat de zomervakantie aanbreekt willen fractie en bestuur je graag informeren over een aantal zaken die de revue zijn gepasseerd in de gemeente Wierden en de kijk van de PPW erop. Eerlijk gezegd is er niet zoveel gebeurd.

Je kent vast de vergadercyclus die de raad hanteert: per maand een commissievergadering  grondgebied (GG), een commissievergadering Bestuur, Financiën en Maatschappelijke Ontwikkelingen (BFMO), een eigen fractievergadering en afsluitend een raadsvergadering. Tot nu toe is het dit jaar vaak anders gegaan. Bijna elke maand werd er een commissievergadering geannuleerd of werden beide commissievergaderingen samengevoegd omdat het college van B&W de agenda’s kennelijk niet kon vullen met punten. Politiek en historisch ongekend! De ‘strategische agenda’ waarop een meerjarenplanning staat wordt met voeten getreden ondanks dat PPW en meerdere fracties hier met regelmaat het college hierop aanspreken. Er is beterschap beloofd. Er is zelfs geen nota Meerjarenbeleid zoals gebruikelijk is. Deze wordt in het najaar behandeld zodat bezuinigingen en extra rijksbijdragen kunnen worden ingecalculeerd.
Gelukkig waren er nog genoeg onderwerpen waarover we ons als fractie konden buigen. In chronologische volgorde de meest noemenswaardige agendapunten en de reactie van PPW daarop.

Januari
Er was de herinvulling van de Touwladder, een basisschool in het centrum van Wierden. Een mooi en beeldbepalend gebouw. De school heeft zijn deuren moeten sluiten. Het pand, eigendom van de gemeente Wierden wordt op voorstel van het college verbouwd en daarvoor is een bedrag van  750.000 euro uitgetrokken. Volgens het college staan huurders (maatschappelijke organisaties) te trappelen en daardoor dekken de huuropbrengsten de kosten volledig. Volgens ons blijft het financieel nogal een groot risico, vooral omdat er voor het kostendekkend maken uitgegaan wordt van 40 jaar verhuur. Dat vinden we nogal lang en onzeker. We hebben deze zorg uitgesproken, maar hebben uiteindelijk wel ingestemd. Voor PPW is behoud van dit pand winst voor Wierden.

April
Deze maand ging het over duurzame grootschalige energieopwekking. Om onze energiedoelstellingen te halen zijn grootschalige vormen van duurzame energieopwekking, zoals bijvoorbeeld de aanleg van zonneparken en windmolens, noodzakelijk. Windmolens worden door de huidige coalitie uitgesloten. De aanleg van een zonnepark kan natuurlijk niet zomaar en zeker niet overal. Daarom is in samenspraak met inwoners een afwegingskader voor grootschalige duurzame energieopwekking opgesteld. Dit afwegingskader is op 2 april vastgesteld. Mede door PPW. Dit kader staat ook op de website van de gemeente Wierden. In het afwegingskader zijn de randvoorwaarden opgenomen die als uitgangspunt gelden bij de beoordeling van initiatieven voor grootschalige, duurzame zonneparken.
Door hier mee in te stemmen is voorkomen dat elke aanvraag opnieuw door de raad moet worden vastgesteld wat de nodige vertraging kan oplopen. Wel hebben wij als voorwaarde gesteld dat we van elke aanvraag een informatieset vóóraf en inclusief ingediende zienswijzen willen ontvangen.

In maart is onder meer gesproken over de nieuwe locatie voor oud papierinzameling aan de Molenbeltsweg. Door het vorige college is er een nieuwe locatie voor inzamelen oud papier gezocht en gevonden. Na jaren van ergernis en onveilige situaties kan begin juli de nieuwe locatie in gebruik worden genomen. Er is raadsbreed enthousiast ingestemd met deze mooie en veilige locatie.

Mei
De gemeenteraad heeft zich tijdens een besloten bijeenkomst laten informeren over de toekomst van SOWECO. Een dergelijke besloten bijeenkomst heeft in alle zes gemeenteraden van de deelnemende gemeenten plaatsgevonden. Eerder dan verwacht kwam er een persbericht dat “de stekker eruit werd getrokken”. De pers had het opgelegde embargo geschonden en dit heeft tot veel onrust geleid. Het dagelijks bestuur (DB) van SOWECO (zes wethouders van deelnemende gemeenten) hebben zonder de Raad van Commissarissen of Directie van SOWECO te informeren een  onderzoek laten instellen door een bureau, IROKO, om een scenario te laten uitwerken waarbij gemeente Almelo de regie krijgt en Wierden net als de overige gemeenten uit SOWECO stapt.

Zoals wellicht bekend daalt het aantal SW-medewerkers de komende jaren. SOWECO heeft naast de wettelijk verplichte taken een Maatschappelijke Onderneming opgericht die veel meer doelgroepen dan de oorspronkelijke SW doelgroep coacht en traint en begeleid naar een betaalde baan. Dit levert financieel voordeel op. Voor 2018 heeft dit voor de gemeente Wierden een bedrag van 194.000 euro opgeleverd.
De overheid heeft de subsidie die per medewerker wordt overgemaakt met duizenden euro’s per jaar verminderd. Zo wil de overheid SOWECO, bedrijven en gemeenten te prikkelen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk in reguliere bedrijven onder te brengen. Dit lukt in heel veel gevallen niet en daardoor zijn er grote tekorten ontstaan. SOWECO heeft op innovatie wijze een goede start gemaakt om die tekorten terug te dringen. Van het vorige dagelijks bestuur  kregen ze dan ook drie jaar de tijd om deze Maatschappelijke Onderneming goed op poten te zetten. Onze gemeenteraad heeft indertijd ook met die plannen om dat in drie jaar op te zetten ingestemd.

De PvdA en GroenLinks-partijen van vier gemeenten trekken op dit moment samen op om dit volgens ons onzalige en politiek slechte plan tegen te houden. Uiteraard doen wij als PPW mee en doen we ons best om ons voor deze belangrijke doelgroep hard te maken. Daarnaast gaat het de gemeente Wierden handen vol geld kosten als we uit SOWECO stappen. Het laatste woord hierover is dan ook zeker nog niet gesproken. Dit wordt vervolgd in het najaar van 2019.

Juni
Opnieuw achter gesloten deuren een tweetal bijeenkomsten over de bezuinigingen. De tekorten die voor een groot deel ontstaan door de toenemende zorgvraag zowel binnen de WMO als de Jeugdzorg. Veel gemeenten hebben hierdoor forse financiële problemen en er moet worden bezuinigd en/of de inkomsten moeten worden verhoogd. Op het moment van dit schrijven rust er nog steeds een embargo op de voorstellen. Een onwenselijke situatie en PPW heeft er op aangedrongen om zo snel als mogelijk de inwoners te informeren over de voorstellen die het College aan de raad wil voorleggen . Er is op 29 juni opnieuw een raadsbijeenkomst geweest over een aanpassing van de tarieven voor afvalinzameling (DIFTAR). Wij hebben daar het volgende over geschreven op onze Facebookpagina:

Open en transparant
Voor raadsleden van de Gemeente Wierden is er vanavond een bijeenkomst om de nieuwe tarieven voor afvalinzameling te bespreken. De huidige tarieven brachten nogal wat commotie teweeg. Wij kunnen ons voorstellen dat er wat moet gebeuren met de verdeling van de tarieven. Het kan zijn dat de verschillen tussen een- en meerpersoonshuishoudens te hoog zijn.

Raadslid Roselien Slagers: “Graag hadden wij hier gisteren in de commissievergadering al over gesproken en vervolgens over twee weken in de raadsvergadering. Maar het college heeft besloten om dit in een raadsbijeenkomst te doen, waarbij inwoners niet kunnen meeluisteren of inspreken. Maar deze tarieven gaan elk huishouden aan. Nadat we in besloten bijeenkomsten minimaal zijn geïnformeerd over SOWECO en op handen zijnde bezuinigingen spreken we niet opnieuw in besloten bijeenkomsten. Het tarief voor afvalinzameling is geen onderwerp voor een besloten bijeenkomst. Wij vinden dat informatie en debat openbaar moeten zijn. Daarom doet PPW niet mee aan de bijeenkomst. Wij horen in het najaar wel wat het resultaat is en zullen dan reageren. Open en transparant voor iedereen.”

Tot slot: na de zomer gaan we verder met onze maandelijkse opschoonuurtjes op zaterdagochtend. Ze zijn een groot succes en genereren  veel aandacht. Alle hulp is welkom.

We wensen iedereen een fijne zomer!

Roselien Slagers
Egbert Wessels
Aalsen Everts
Jan Sasbrink

 

 


Nieuws uit de fractie: November 2018

Graag willen we iedereen informeren over de standpunten die de fractie van PPW heeft ingenomen over de besluitvorming over de Nota Meerjarenbeleid 2019-2022 en de over de begroting 2019.
Standpunten die we met behulp van steunfractieleden, -adviseurs en de bouwersgroep hebben kunnen formuleren en uitspreken. Dank daarvoor, zonder jullie hadden we het niet gered!

De begroting

Het was dit jaar een lastige opgave om de begroting vast te stellen.
Normaal gesproken geeft de raad in mei met de besluitvorming inzake de nota Meerjarenbeleid de richting aan voor het opstellen van de begroting die dan in het najaar wordt behandeld. Maar de raad had met deze afwijkende procedure in verband met de verkiezingen ingestemd om daarmee het nieuwe college de gelegenheid te bieden om met een sprankelende nota Meerjarenbeleid en met een ambitieuze en sluitende begroting te komen.
Echter beide zo belangrijke nota’s boden geen enkele inkijk op visie en ambities voor de komende vier jaar!
Het college wil 2 miljoen euro reserveren voor eventuele toekomstige tekorten in het Sociaal domein en verder was er was €600.000 over om ambities te kunnen bekostigen. Welke ambities dat dan kunnen zijn heeft het college niet duidelijk kunnen maken.
Dit bood de verschillende partijen de gelegenheid om dan zelf met ideeën te komen. Dat gebeurde dan ook volop.
Helaas zijn de meeste voorstellen en ideeën gesneuveld of dermate aangepast dat er weinig concreets uit voort is gevloeid. Reacties van het college zoals: ‘we gaan bezien of het mogelijk is’, ‘we gaan de mogelijkheid te onderzoeken om’, enzovoort voerden de boventoon.
Platform Progressief Wierden heeft zelf samen met de ChristenUnie een aantal amendementen ingediend bij de begroting:

  • De introductie van een groene “aanschaflening “
  • De introductie van een groene “aanschafsubsidie”
  • Het voorstel om van de 2 miljoen euro reserve voor sociaal domein €250.000 in te zetten om daarmee de door ons zo gewenste duurzame ontwikkelingen mogelijk te maken.

De uitkomst van de amendementen

Geen van deze amendementen haalde helaas een meerderheid!

Waardoor het college en door de meerderheid in de raad ondersteund wel voor gekozen is (CDA, NEW, CU), vormde voor PPW nou juist weer een onbegrijpelijke keuze.
De aankoop van kavels op de Esrand, bestemd voor de toekomstige bouw van evangelische school De Passie is voor PPW onverteerbaar. Er is een bedrag mee gemoeid van €2.275.000,-.
Een stuk grond waarvan we ruim veertig jaren lang de rentelasten (€70.000 jaarlijks!) zien terug komen in onze gemeentelijke begroting zonder dat daar gebruik van kan worden gemaakt maakt het voor ons een zeer onverstandig besluit.
De procedure rondom de aankoop van deze gronden was dermate ondoorzichtig dat PPW in juli heeft tegengestemd. Wij hadden het gevoel dat er over een nacht ijs werd gegaan en dat er geen zorgvuldige afweging werd gemaakt.. Er werd op een koop aangedrongen zonder deugdelijke onderbouwing voor ons als raad en dat vinden wij onverteerbaar.
De antwoorden op de vragen die we vervolgens naar het college gestuurd hebben boden net zo min duidelijkheid als de mondelinge antwoorden tijdens de commissievergadering en raadsvergadering over dit onderwerp op 10 juli.
Bijzonder is vervolgens dat er dan drie dagen later een brief van het college richting de raad gaat dat zij na aankoop kennis hebben genomen van het feit dat de verkopende partij de percelen voor €1.150.000 had aangekocht en dat dit prijsverschil aanleiding was om de gesprekken te hervatten. Een verschil van ruim 1 miljoen euro! Tot op de dag van vandaag hebben wij niets vernomen over de inhoud van deze gesprekken. Zou het College echt verwacht hebben dat de verkoper de prijs zonder slag of stoot zou verlagen?
Een andere grote zorg is dat er zoals het er nu uitziet pas vanaf 2022 geld kan worden gereserveerd voor de Passie . De keuze voor deze locatie, straks mooi gelegen aan de rand van de gemeente Wierden, maakt dat een beeldbepalend en duurzaam gebouw eigenlijk nodig is. Dat zal de bouw alleen maar veel duurder maken.
Tel daarbij op de stijgende bouwkosten dan kun je concluderen dat we, met de motie van 2017 in de zak waarin de meerderheid van de raad stelt dat de bouwkosten moeten worden betaald uit de te ontvangen rijksmiddelen (7 miljoen) – nog heel wat jaren moeten sparen. We ontvangen namelijk afhankelijk van het leerlingenaantal jaarlijks zo’n €350.000.
Volgens recent onderzoek van de VNG zijn de bouwkosten 40% hoger dan de rijksmiddelen! Alleen dat verschil al gaat ons bijna 2 miljoen euro meer kosten dan we van het rijk ontvangen.

Deze aankoop met deze lasten en -naar ons idee- om meerdere redenen ongeschikte locatie- (te dicht bij een snelweg = uitstoot fijnstof) maakte dat PPW dit jaar voor het eerst in haar bestaan niet kon instemmen met de begroting.

Ook de VVD hekelde het genomen besluit en kwam met een motie van afkeuring richting wethouder Braamhaar. In de (steun)fractie is uitvoerig gesproken over deze motie. Conclusie was dat een collegiaal bestuur -zoals het college van Wierden- gezamenlijk verantwoordelijk is en niet alleen een (net aangetreden) wethouder. De VVD hield vast aan haar standpunt. Daarom hebben we de motie ook al waren we het er inhoudelijk misschien wel mee eens niet ondersteund.
Bovendien … never fight a battle like it is your last battle (Nancy Pelosi).

Het amendement van PPW om een parkje te ontwikkelen in het centrum van Enter en waar we maximaal €25.000 voor hebben gevraagd, haalde het wel maar het mocht niets kosten. Geen €25.000 dus. Erg bijzonder! Vooral ook omdat NEW, net als PPW, het parkje als actiepunt in haar verkiezingsprogramma had opgenomen. Bijzonder toch om dan niet in te stemmen met dit amendement.

Een andere PPW wens was een gedeeltelijke verharding van een pad tussen de Lage Dijk en de Ypeloweg in Enter. Deze werd “sympathiek” gevonden maar haalde de eindstreep uiteindelijk niet. De verharding maakt de toegang tot het buitengebied mogelijk voor rolstoelgebruikers. Jammer dat we dit niet voor elkaar hebben gekregen.
Volgende keer beter zullen we maar zeggen!
Bij de nota meerjarenbeleid hebben we verder een motie ingediend om de gelden die de gemeente jaarlijks ontvangt om in te kunnen zetten voor kinderen die in armoede opgroeien daar ook daadwerkelijk voor te gebruiken. In 2018 ontving de gemeente daar €89.000 voor en in september bleek daar nog €50.000 van te resteren en die blijkt vervolgens via de algemene reserve gewoon te verdwijnen!
De motie kon rekenen op steun van een meerderheid van de Raad. Alle partijen met uitzondering van NEW.

Er werd nog gediscussieerd over de aanleg van vrij liggende fietspaden en CDA en NEW waren van mening dat dit nog eens onderzocht diende te worden terwijl op basis van eerder onderzoek door Bureau Goudappel Coffeng al door de Raad in maart 2018 besloten was om daar vanaf te zien en te gaan voor fietssuggestiestroken. Tsja…
Ook de vervanging van de sportaccomodatie aan de Wilhelminastraat is op de lange baan geschoven, een motie van VVD en PPW om daar m.i.v. 2019 structureel geld voor gaan te reserveren haalde het niet.
Grappig om vervolgens op Facebook een bericht van het CDA te lezen dat zij dit punt wel binnengesleept hebben? Misschien zou je dat zelfs wel fake news kunnen noemen.

Conclusie

Kortom urenlang en bijna twee avonden lang vergaderen met uiteindelijk heel weinig concreet resultaat.
Hopelijk zal de nota meerjarenbeleid van 2019 meer dadendrang en ambitie tonen.

We sluiten af met een oproep voor iedereen om actief mee te denken bij onze fractievergaderingen door die te bezoeken en natuurlijk is iedereen ook op de zogenaamde “open huis” bijeenkomsten van harte welkom. Ook worden raadsleden vaak uitgenodigd voor soms boeiende excursies . In veel gevallen kunnen leden daar bij aansluiten. Als je interesse hebt laat het ons vooral weten.
Juist voor een kleine fractie als de onze van groot belang.

P.S. Het eerstvolgende open huis gaat over Natura 2000/Wierdenseveld, op 29 november Gemeentehuis wierden, aanvang 19.30 uur.

De fractie, Roselien Slagers en Sander Salakory.